V 119 67 Iv-lotta Hilkka Kujala Salmelan Iv-tornissa v. 1941